<h3>GEBKİM – KOCAELİ GEBZE V (KİMYA) İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ</h3>

Sanayileşmenin ”kent-insan-çevre ” bağlamında uyumunun sağlanması gerektiği ilkesi ve ”yaşanabilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ”felsefesi esas alınarak sanayileşmenin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapılandırılması amacıyla, Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma girişimi başlatılmıştır.

Bu bağlamda kimya sanayicilerinin oluşturduğu KOSDER(Kimya İşverenleri Organize Sanayi Bölgeleri Derneği) 1998 tarihinde tüzel kişilik kazanarak, Kocaeli – Gebze bölgesinde bir OSB kurabilmek için faaliyete geçmiştir.

Yapılan çalışmalarda, İstanbul ve Kocaeli – Gebze ‘de halen üretime devam eden, büyümek isteyen ve dağınık bir halde bulunan kimya sanayi tesislerinin bir İhtisas OSB çatısı altıda birleştirilmesinin gerektiği görülmüştür. Kentin içinde veya yakınında kalan işletmeler, düzensiz kentleşmeye sebep olmakta, bunun sonucu olarak da kentin alt yapı kapasitesi zorlanmaktadır. Bu durumu engelleyebilmek amacıyla altyapısı mükemmel, çevreye saygılı, yatırıma elverişli bir alanda OSB kurulması hedeflenmiştir.

Araştırmalar neticesinde, Kocaeli İli Gebze İlçesi Kocabayır Tepe Mevkiinde TEM yoluna yaklaşık 3 km, limana ise 4 km uzaklıkta yer tespiti yapılan GEBKİM – Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, ”Kuruluş Protokolünün ” 08.12.2000 tarihinde onaylanmasıyla 29 sicil numarasını alarak Bakanlık Sicil Defteri ‘ne işlenmiş ve tüzel kişilik özelliğini kazanmıştır.

<strong>GEBKİM Tüzel Kişiliği;</strong>

<ul>
<li>Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı</li>
<li>Gebze Ticaret Odası</li>
<li>Kimya İşverenleri Organize Sanayi Bölgeleri Derneği</li>
</ul>

İştirakiyle oluşmuştur.

Tamamen sanayicinin finansmanı ile kurulan GEBKİM ‘de Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı %12, Gebze Ticaret Odası %6, Kimya İşverenleri Organize Sanayi Bölgeleri Derneği ise %82 katılım payı ile yer almaktadır.

Bu gelişmeler ışığında GEBKİM, işletmelerin kent planlarına uygun olarak, kentin dışında ve kentten yeşil bantlarla ayrılan, altyapısı tamamlanmış, sanayicinin düzenli gelişmesine imkan veren rezerv alanlara sahip özel bölgelere yerleştirilmesi konusunda gerekli projeleri birer birer hayata geçirmektedir.

GEBKİM – Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toplam 2.447 Dönümlük araziyi kapsamakta olup, Türkiye ‘ nin kimya işkolunda kurulan ilk İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ‘dir. Bölge için kesin Ön ÇED Raporu alınmıştır. Bu doğrultuda OSB ‘de yatırım yapacak firmalar, bölge için verilmiş ”ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” Belgesi uyarınca ÇED Raporu almayacaklardır.

Bölge sanayicilerin maliyetlerinin azaltılabilmesi ve faaliyet alanlarıyla bağlantılı olarak altyapı hizmetlerinin verimli kullanılabilmesi amacıyla iş kollarına göre alt bölümlere ayrılmış ve kimya sanayiinin alt alanlarının bölge içinde gruplaşarak yerleşmesi sağlanmıştır. OSB ‘de yer alacak firmalar iş kollarındaki diğer temsilciler ve hammadde sağlayıcılarıyla da birarada olmaları sebebiyle maliyet avantajları elde edebilecek, bir çok hizmet ekonomik olarak gerçekleştirilebilecektir.

Bölge faaliyete geçtiğinde sanayicinin gerek resmi gerekse özel kurumlarla olan işlerinin en kısa sürede gerçekleştirilebilmesi için bölge içinde uygun görülen kurum ve tesislere yer ayrılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda Elektrik, doğalgaz, imar-iskan, çevre, güvenlik, eğitim, sağlık alanlarında Bölgemiz ile sanayicilerin ve diğer kuruluşların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bunun yanında bölgenin kimya ihtisas organize sanayi bölgesi olması ve kimya işkolunun gerek hammadde gerekse üretim konusunun özellikli olması sebebiyle, bölgeye ve bölgenin üretim konularına ihtisaslaşmış bir itfaiye ekibi kurulacak ve hizmet verecektir.

Türkiye’ de kimya sanayiinin seçkin temsilcilerinin bir araya gelmesiyle kurulan GEBKİM – Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ülkemizin kimya sektöründe güç birliği oluşturarak öncü olmayı ve ideal yatırım ve ticaret ortamı oluşturmayı hedeflemektedir

GEBKİM tüm bu faaliyetlerinin yanında gerek sanayici gerekse ülke açısından son derece önem arz eden atık bertarafı konusunda da hazırlıklarını sürdürmekte olup, bölgenin faaliyete geçmesi ile eş zamanlı olarak anılan tesisin hizmete sunulmasını amaçlamaktadır.