Başta Kimya sektörünün meslek standartlarının ve ulusal mesleki yeterliliklerinin hazırlanması için çalışmalar yapmak, ulusal mesleki yeterlilik sistemi kapsamına giren tüm alanlarda faaliyette bulunmak, bunlara ilişkin eğitim programları düzenlemek, uygulamak, ölçme, değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak ve belgelendirme işlemlerini yürütmek,

Eğitim, araştırma, uygulama, sağlık amaçlı tesisler ve merkezler kurmak, işletmek,

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek, uluslararası geçerliliği olan sertifika programlarını hazırlamak, yürütmek, eğitim vermek, eğitimi belgelendirmek gerekiyorsa eğitim sonunda katılımcıları ölçmek, değerlendirmek ve seviyelerini gösterir belgeleri vermek,

Ulusal ve uluslararası seminer, kongre, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, temsilci göndermek,

Eğitim ve yönetim konularında araştırmalar yapmak, kütüphane ve arşiv kurmak,

Eğitime hizmet amacıyla uygun görülecek yer ve şekillerde ilk, orta veya meslek eğitim tesisleri kurmak, teknik kurslar vermek, özel okul ve/veya eğitim atölyeleri açmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak eğitim tesislerine katkıda bulunmak,

Uygun görülecek yerlerde okul, kitaplık, işlik, laboratuvar, öğrenci yurdu yaptırmak, işletmek, mesleki ve teknik eğitim okullarında eğitim – öğretim hizmetinde kullanılan cihaz, her türlü makine ve malzemelerinin temininde imkanlar ölçüsünde yardımcı olmak,

Yönetilmesi veya denetimi yetkililerce kendisine tevdi edilecek ve Mütevelli Heyetince kabule şayan görülecek kültür, eğitim, sağlık, bakım tesis ve merkezleri için verilen görevleri yapmak,

Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, Yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı  kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak,

Yüksek ve mesleki tahsil yapmış elemanlara yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini artırabilmeleri için eğitim olanakları sağlamak,

Kimya Sektörüne yönelik, bilimsel araştırma projelerini, gerektiğinde başarılı öğrencilerini, akademisyenleri, desteklemek ve ödüllendirmek, gerektiğinde araştırma kurumları kurmak ve geliştirmek,

Mesleki eğitim düzeyinde yurt içi/yurt dışı eğitim görenlere karşılıksız eğitim ve araştırma bursu, eğitim amaçlı para ve malzeme yardımında bulunmak,

Faaliyet konusunda yer alan tüm çalışmaların yürütülmesinde ve vakfın amaçlarını yerine getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları, kurumlar, diğer vakıflar, üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek,

Faaliyet konusunda yer alan tüm çalışmaların yürütülmesinde ve vakfın amaçlarını yerine getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları, kurumlar, diğer vakıflar, üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek,